Välkommen till Sikforsbygden
Startsida · Sök Monday, February 26, 2024
Navigation
Nyheter
Sikforsbygden
Historik
Företag
Föreningar
Tidningen
Bildgalleri
Kontakta oss
Logga in
Användarnamn

LösenordÄr du inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Aktuellt väder
Temp Sikfors senaste 24h
Historik
Kulturella och historiska fakta om Sikforsbygden.

"Vid Sikforsen är en by och har namn utav forsen". Denna notering i 1558-års jordabok lämnar inga tvivel om byanamnets härstamning; det är det tämligen givande lax- och sikfisket i forsen som fått ge namn åt den närliggande bebyggelsen. Lax- och sikfisket har gamla anor. Tillsammans med åkerbruk och jakt har fisket varit en viktig utkomstkälla för bönderna, kanske redan från tiden för kolonisationen av Pite älvdal.

· I Piteälvens nedre lopp, knappt tre mil från kusten, ligger Sikfors. En rad förhistoriska lämningar, gravar, boplatser och fångstgropar, ger oss en indikation på att människor tidigt utnyttjat Pite älvdals nedre område. Flintyxor är funna i Sikfors, daterade från 2000-talet f. Kr. och som nu förvaras på Piteå Museum.

· På 1700 - 1800 talet flottades tjärtunnor från skogarna ovanför Älvsbyn ner till kusten, ca 2 - 3000 tunnor/år, och sedermera även timmer i stor omfattning. År 1912 började Sikforsen producera elkraft genom det kraftverk som då byggdes. Älven med Sikforsen har varit vår livsnerv alltsedan de första människorna kom hit och den har även bidragit till att skapa många arbetstillfällen.

· Att fisket har varit en livsviktig näring under många århundraden kan man förstå av de många tvister som har förekommit mellan Kyrkan, Kronan, Piteå stad och Sikfors byalag angående rätten att fiska i Sikforsen. Tvisterna avbröts 1827 då HD i en dom fastställde att Sikfors byalag hade fiskerätten.

· Fisket i Sikforsen hade också en viktig social funktion. Bönderna fiskade tillsammans och delade sedan fisken efter fastighetens storlek enligt mantalet. Fördelningen skedde vid en liten stuga som benämndes "Fiskboite" strax intill forsen.

· Enligt 1709-års jordbeskrivning framstår Sikfors by som ganska välmående mycket tack vare fisket. Man skymtade dock en viss skicklighet från Sikforsbönderna på den tiden att undvika ökade skattebördor. Skatten borde ha varit dubbelt så stor p.g.a. det goda lax- och sikfisket. Laxen var en handelsvara som man bl.a. betalade skatter med. Älvfisket var viktigast men även insjöfisket hade en viktig funktion. Bönderna fiskade insjöfisk i bl.a. Granträsk och Arvidsträsk.

· Det är genom Gustav Wasa som socknens utveckling och byarnas storlek börjar ge sig till känna. När man då började bokföra de skattskyldiga, så fanns det mellan 1500 – 1700-talet, ca 5 – 7 skattskyldiga 1750 räknade man 8 bondfamiljer samt soldater och inhyst folk, totalt 70 personer. 1780 bodde det ca 100 personer i byn

· 1907 sålde Sikforsbönderna fallrättigheterna i Sikforsen till Sikfors Kraftaktiebolag där huvudägaren var Hilding Flygt från Stockholm. Köpesumman var 117 000 kronor, vilket var en ansenlig summa den tiden. Man sade då, kanske på skämt, att Sikforsbönderna gick och köpte sig nya hästar sedan man sålt forsen. Hästen var ju den tidens främsta statussymbol. Kreuger & Toll anlitades som entreprenör att bygga kraftverket som stod klart att producera el-kraft 1912. Etableringen av Sikfors var inledningen till den stora utbyggnaden av vattenkraften som betytt mycket för länets utveckling. Sikfors var en viktig förutsättning för Karlsviks järnverk och Karlshälls träsliperi som var Norrbottens första massafabrik. Träsliperiet byggdes för elektrisk drift, vilket skulle möjliggöras genom en utbyggnad av Sikforsen. 1914 övertog Kreuger & Toll aktierna i kraftbolaget. Efter Kreugerkraschen 1933, köpte Munksund AB som var en del av SCA, aktierna för ca 5 miljoner kronor. 1954 samlade SCA alla sina elkraftföretag i en gemensam organisation, Bålforsens Kraft AB (BÅKAB). I samband med byggandet av ett nytt kraftverk övertogs ägandet, 1 juli 1986, av Vattenfall.

· 1997 köpte Sikfors Intresseförening, av Vattenfall, det gamla kraftverket som är mycket välbevarad. Dess interiör och tekniska utrustning är av ålderdomligt slag. Med fog kan sägas, att stationen är ett monument över den tidiga elkraftens historia. Långt framskridna planer finns för att bevara det gamla kraftverket som museum. I svalltornet kommer det att bli visnings- och utställningslokaler för att visa upp bygdens kulturella sevärdheter och historia. En avelsbassäng för att kläcka fram lax- och havsöringsrom ska också inrymmas där samt ett akvarium för att visa de fiskarter som finns i Piteälven.

· På 20-talet började föreningslivet att etablera sig i bygden, precis som i övriga Sverige, och har sedan dess utvecklats till en stark tradition hos människorna i bygden. Föreningslivet har bidragit till att utveckla servicen i den nivå som vi har idag.

· 1999 tilldelades Sikforsbygden utmärkelserna Årets By i Piteå kommun, Årets By i Norrbottens län samt Årets utvecklingsgrupp (Årets By) i hela Sverige! Utmärkelser som alla i bygden har medverkat till och framförallt de äldre som lagt grunden till dagens samhälle.

Sikfors friskola

I ur ock skur forsen

Folketshus

Bokningar
Regler

Kraftverks museet

Boka guidad visning


Reklam

1523111 Unika besök

Powered by PHP-Fusion v6.01.15 © 2003-2005